portfolio image

System gospodarki ściekowej Góry, Radziwie w Płocku

  • Lokalizacja: Płock
  • Inwestor: Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: ok. 9 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2015 r.

 

W lewobrzeżnej części Płocka modernizujemy system gospodarki ściekowej poprzez likwidację oczyszczalni Góry oraz likwidację oczyszczalni Radziwie.

Na miejscu usuniętych oczyszczalni zostały wybudowane przepompownie ścieków wraz z przewodami tłocznymi wzdłuż ulic: Kutnowska, Kolejowa, Zielona, Szkutnicza, Leonida, Teligi, Sołdka, Popłacińska, Rybaki i ul. Parowa o łącznej długości ok. 14 km., w tym przejście pod dnem rzeki Wisły zapewniającymi odprowadzanie ścieków do lokalnego systemu kanalizacji Maszewo.

 

Inwestycja była realizowana w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013.

 

Do głównych zadań inwestycji należało zgromadzenie całej dokumentacji formalnej i wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa, testy sprawdzające funkcjonowanie przewodów tłocznych i pompowni wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.