portfolio image

Budowa linii do doczyszczania odpadów z budową hali w Nowym Dworze

  • Lokalizacja: Nowy Dwór 35, k. Angowic
  • Inwestor: ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: ok. 2,8 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2016

Budowa linii do doczyszczania odpadów zbieranych selektywnie wraz z budową hali w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

 

Zakres robót obejmował:

- roboty rozbiórkowe ścian boksów oraz stężenia na północnej ścianie znajdujących się wewnątrz istniejącej hali sortowni, istniejącego kanału załadowczego linii do selekcji odpadów zbieranych selektywnie, demontaż lub przeniesienie innych koniecznych do realizacji zadania elementów istniejących w hali sortowni;

- roboty ziemne obejmujące uformowanie docelowego kształtu czaszy, wykonanie warstw rekultywacyjnych składowiska odpadów, wykonanie rowu odwadniającego oraz zbiorników na wody deszczowe i odcieki wraz z towarzyszącymi sieciami;

- roboty betonowe;

- roboty zbrojarskie obejmujące elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów;

- roboty murarskie;

- montaż i wykonanie konstrukcji stalowych na obiekcie;

- roboty izolacyjne;

- pokrycie dachu papą i wykonanie odwodnienia;

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej;

- roboty posadzkowe: rozebranie istniejących posadzek z tworzyw sztucznych z oblistwowaniem, wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie terakoty, ułożenie gresu, wywóz i utylizację gruzu;

- wykonanie okładziny z blach dachu i ścian;

- roboty instalacyjne sanitarne tj. kanalizacji odciekowej, deszczowej, instalacji na potrzeby ppoż. oraz wentylacji;

- roboty instalacyjne elektryczne;

- roboty malarskie;

- roboty montażowe w ramach budowy II linii do doczyszczenia odpadów zbieranych selektywnie;

- roboty drogowe - wykonanie/ odtworzenie dróg i placów wewnętrznych ZZO Nowy Dwór, rozebranych na potrzeby innych prac budowlanych związanych z rozbudową i przebudową istniejącej hali sortowni;

- zagospodarowanie zieleni.