portfolio image

Kolektor Wiślany - Etap I

  • Lokalizacja: Warszawa
  • Inwestor: MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
  • Wartość kontraktu: ok. 78 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2022 r.

 

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie kolektora tłocznego o długości 1123mb i średnicy 800mm, rurociągu grawitacyjnego o długości 960mb i średnicy 1200mm. Instalacja będzie usytuowana wzdłuż Wisły, nieopodal Zamku Królewskiego w Warszawie (od pompowni Powiśle do mostu Gdańskiego). Ponadto w ramach inwestycji należy wykonać prace związane z budową  komory separującej w Al. 3 Maja wraz z kanałem odprowadzającym ścieki do systemu kanalizacyjnego i komory połączeniowej.


W związku z zagłębieniem instalacji oraz mając na uwadze złożone warunki terenowe i geotechniczne, budowa instalacji realizowana będzie z wykorzystaniem nowoczesnej technologii bezwykopowej tzw. mikrotunelingu, która polega na zdalnym drążeniu tunelu głowicą mikrotunelingową z tarczą skrawającą, z jednoczesnym wprowadzaniem rur, które tworzą gotowy rurociąg. Wykorzystanie innowacyjnej technologii, jaką jest mikrotuneling, daje nowe spojrzenie w zakresie rozbudowy infrastruktury podziemnej wszędzie tam, gdzie klasyczne metody okazują się zawodne ze względu na zabudowę terenu lub wymogi przepisów ochrony środowiska. Użycie do budowy nowoczesnych technologii znacznie ogranicza konieczność wykonywania wykopów, co pozwala na zminimalizowanie utrudnień i ograniczeń w ruchu lokalnym. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie prac w intensywnie zurbanizowanym terenie, a realizacja inwestycji staje się mniej uciążliwa dla mieszkańców, przy jednoczesnym zmniejszeniu do minimum oddziaływania na środowisko.


Wybudowana instalacja będzie przejmowała ścieki z istniejących kolektorów burzowych: Mostowa-Boleść, Kościelna, Wenedów, Krasińskiego, Bielański oraz zostaną do niego włączone kolektory dosyłowe do Zakładu „Farysa” i przewód tłoczny z przepompowni „Powiśle”. Przejęte przez Kolektor Wiślany ścieki będą czasowo retencjonowane i następnie kierowane poprzez projektowaną przepompownię Wiślaną do Oczyszczalni Ścieków Czajka. Realizacja inwestycji pozwoli na odbiór i retencję ścieków z istniejącej na terenie lewobrzeżnej Warszawy sieci kanalizacji ogólnospławnej podczas intensywnych opadów deszczu, co w efekcie pozwoli na ograniczenie niekontrolowanych zrzutów ścieków do Wisły.