portfolio image

Rozbudowa ul. Kleczewskiej w Koninie

  • Lokalizacja: Konin
  • Inwestor: Miasto Konin
  • Wartość kontraktu: 57 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2020 r.
Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie.
 
W dniu 28 stycznia 2019 roku w Urzędzie Miejskim została  podpisana umowę na realizację zadania  "Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie". Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma MOLEWSKI Sp. z o.o.
 
Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie jest zadaniem realizowanym przez Zarządu Dróg Miejskich w Koninie w ramach projektu. Osi priorytetowej 5 "Transport", Działanie 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałanie 5.1.1 "Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi klasy G (ul. Kleczewska - fragment drogi wojewódzkiej 264) od projektowanego ronda wg odrębnego opracowania na granicy miasta Konin do skrzyżowania z ul. Zakładową/Szymanowskiego. 
 
W ramach realizacji zadania  do wykonania jest rozbudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 264 o nawierzchni bitumicznej, rozbudowę odcinka ul. Paderewskiego, budowę dodatkowych jezdni, przebudowę i budowę skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych zjazdów, miejsc postojowych, budowę przepustów, budowę murów oporowych,  budowę kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej, przebudowa sieci ciepłowniczej, przebudowę sieci teletechnicznej, budowę  oświetlenia drogowego, budowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci sanitarnej, przebudowę sieci gazowej, wykonania zasilania wodociągowego ROD Górnik, zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi, wycinkę oraz nasadzenia zieleni.
 
Rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne, usprawni ruch w tej części miasta oraz poprzez segregację ruchu samochodowego głównego i dojazdowego do przyległych posesji jak również wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na budowanym odcinku drogi.