portfolio image

Budowa kolektora ogólnospławnego w Żaganiu

  • Lokalizacja: Żagań, ciąg ulic Pstrowskiego - Fabryczna
  • Inwestor: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: ok. 5,2 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2015

Na ulicy Fabrycznej w Żaganiu prowadzone były prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: "Budowa kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną w Żaganiu". Inwestycja realizowana była w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 1.1 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Budowa nowego kolektora z rur GRP o średnicy 1200mm pozwoliło odciążyć wyeksploatowany kolektor  DN1400mm. Roboty budowlane realizowane były przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii mikrotunelingu, która umożliwiła prowadzenie robót bezwykopowo.

 

W pierwszej fazie wykonano komory technologiczne z grodzic stalowych dla potrzeb mikrotunelingu oraz montażu studni. Produkcja komór technologicznych odbywała się poprzez mechaniczne wciskanie w grunt grodzic stalowych przy użyciu młotów wibracyjnych o wysokiej częstotliwości drgań.

 

Kolejnym etapem było drążenie tunelu w technologii mikrotunelingu metodą płuczkową. Wykorzystanie do budowy kolektora technologii mikrotunelingu ograniczyło do minimum konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej, a także pozwoliło na utrzymanie płynności ruchu drogowego, nie powodując tym samym utrudnień w ruchu ulicznym. Do budowy kolektora zastosowano zestaw mikrotunelingowy AVN800 (tzw. głowica zamknięta) z systemem płuczkowym. Wykorzystanie systemu płuczkowego oznacza, że urobek z maszyny mikrotunelingowej wymieszany ze specjalną cieczą tzw. "płuczką bentonitową", transportowany był za pomocą zestawu pomp do separatora, gdzie został oddzielony, wyrzucony z obiegu i zutylizowany, a ciecz została ponownie wykorzystana.

 

Roboty w ramach przedmiotowej inwestycji rozpoczęto w rejonie zlewni przy ul. Fabrycznej postępowały do ul. Wincentego Pstrowskiego. Postęp wiercenia wynosił od 20 do 36 metrów na dobę i uzależniony był przede wszystkim od warunków geotechnicznych.