portfolio image

Budowa kolektora ogólnospławnego w Poznaniu

  • Lokalizacja: Poznań
  • Inwestor: AQUANET S.A.
  • Wartość kontraktu: ok. 22,5 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2015 r.

„Budowa Kolektora Ogólnospławnego 2200mm wraz z przelewem burzowym w al. Niepodległości w Poznaniu”. 

 

Inwestycja realizowana była na odcinku od skrzyżowania z ul.Solną i Nowowiejskiego do ul.Generała Tadeusza Kutrzeby i ul.Księcia Józefa w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W czasie trwającej 13 miesięcy budowy wyremontowano i prze­bu­do­wa­no cie­pło­cią­gi, ga­zo­cią­gi, kable ener­ge­tycz­ne i te­le­tech­nicz­ne, ka­na­ły sa­ni­tar­ne oraz sieci wo­do­cią­go­we i desz­czo­we. Po­nad­to uło­żo­no nową na­wierzch­nię dro­go­wą, wy­ko­na­no nowe ozna­ko­wa­nie i oświe­tle­nie. In­we­sty­cja pozwoliła na poprawę gospodarki wodnej i ściekowej w re­jo­nie Sta­re­go Rynku.

 

Pod­czas wy­ko­ny­wa­nia mi­kro­tu­ne­lin­gu natrafiono na nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­ne mury obron­ne z dawne­go ba­stio­nu o grubości dochodzącej do 3 metrów. Pomimo napotkanych trudności utworzono 520 metrów kolektora sanitarnego, dwa kanały równoległe oraz przelew burzowy. Nowy kolektor połączył istniejące odcinki kanalizacji i sprawił, że po większych opadach deszczu nie będą już zalewane piwnice.  


Inwestycja zakończona w dniu 14 lutego 2015 r., dwa miesiące przed planowanym terminem.