OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

portfolio image

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

Napisano dnia: 01-06-2020

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI
 
Zarządca w postępowaniu sanacyjnym GBW Sp. z o.o. w restrukturyzacji we Włocławku, które toczy się przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, sygn. akt: V GRs 3/19 zaprasza do składania ofert na zakup miejsc postojowych położonych w nieruchomości lokalowej nr G N2, stanowiącej odrębną nieruchomość, w Łodzi przy ul. W. Tymienieckiego 25D wchodzących w skład masy sanacyjnej. 
 
 
Przedmiotem sprzedaży jest udział w łącznej wysokości 74/367 w nieruchomości lokalowej nr G N2, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00312173/7, posadowionym na nieruchomości składającej się z działki gruntu o numerze 163/14 (sto sześćdziesiąt trzy łamane przez czternaście), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00193848/9, z którym to udziałem jest związane prawo do korzystania z następujących miejsc postojowych: miejsce C1 (udział 2/367), miejsce C3 (udział 2/367), miejsce C5 (udział 2/367), miejsce C6 (udział 2/367), miejsce C7 (udział 2/367), miejsce C8 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367), miejsce C9 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367), miejsce C10 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367), miejsce C11 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367), miejsce C12 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367), miejsce C13 (udział 2/367), miejsce C14 (udział 2/367), miejsce C15 (udział 2/367), miejsce C16 (udział 2/367), miejsce C17 (udział 2/367), miejsce C18 (udział 2/367), miejsce C19 (udział 2/367), miejsce C20 (udział 2/367), miejsce C21 (udział 2/367), miejsce C23 (udział 2/367), miejsce C24 (udział 2/367), miejsce C25 (udział 2/367), miejsce C26 (udział 2/367), miejsce C27 (udział 2/367), miejsce C28 (udział 2/367), miejsce C29 (udział 2/367), miejsce C36 (udział 2/367), miejsce C43 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367), miejsce C46 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367), miejsce C50 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367), miejsce C51 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367), miejsce B1 (udział 3/367);
 
oraz udział w łącznej wysokości 14/4151 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki nr 163/9 i nr 163/13, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00193623/6.
 
Wyłonienie zwycięzcy (zwycięzców) konkursu ofert nastąpi w oparciu o spełnienie przesłanki najwyższej zaoferowanej ceny sprzedaży dotyczącej danego miejsca postojowego (miejsc postojowych).
 
Przedmiotem nabycia mogą być wszystkie miejsca postojowe łącznie, jak również każde z miejsc osobno.
 
 
Warunki sprzedaży:
 
1. Złożenie pisemnej oferty, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego przy ul. Warszawska 6/5, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta GBW - NIE OTWIERAĆ" do dnia 9.06.2020 roku do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie. Oferty złożone za pośrednictwem poczty będą uznane, jeżeli w dniu 9.06.2020 roku najpóźniej o godz. 16:00 będą znajdować się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego.
 
2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie. Pełny tekst Regulaminu dostępny na: www.kancelaria-murawski-zieciak.pl lub tutaj: [ REGULAMIN].
 
3. Wpłata wadium w wysokości 3.000 zł w odniesieniu odrębnie do każdego z miejsc postojowych, których mowa w § 2 ust. 1.1.-1.32. Regulaminu, najpóźniej do dnia 9.06.2020 roku do godz. 16.00 na rachunek bankowy GBW Sp. z o.o. w restrukturyzacji o numerze: 66 1240 1936 1111 0010 9861 3190.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się 10.06.2020 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu. 
 
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 54 413 04 01 
 
 
Załączniki:
 Mapa sytuacyjna miejsc parkingowych - [kliknij aby otworzyć]
 Zdjęcia wraz z metrażem miejsc parkingowych - [kliknij aby otworzyć]
 
 
 

Powrót